ZBLIŻONE REZULTATY

Zbliżone rezultaty uzyskał w swoim eksperymencie Lazarus i współaut. (1962): osoby, u których nie obserwowano wyraźnego zwiększenia aktywacji podczas przyglą­dania się filmowi wywołującemu stres (w porównaniu z warun­kami kontrolnymi), uzyskały też wysokie wyniki w badaniu ska­lą neurotycznego niedoboru kontroli (neurotic undercontrol). Prze­ciwnie, badani ze znacznym stopniem reaktywności fizjologicznej na film powodujący stres wykazywali wysokie wyniki w Skali Kontroli Ego (Błocka). Ostatni z otrzymanych rezultatów jest tym bardziej zdumiewający, że w eksperymencie przeprowadzonym w dwa lata później przez tę samą grupę badaczy (Speisman i współ­aut., 1964), który referowaliśmy poprzednio, uzyskano — przy bar­dzo zbliżonej technice badawczej (film stresotwórczy) i analo­gicznym sposobie pomiaru samokontroli (skala Błocka) wynik, układający się w przeciwnym kierunku.Roesler (cyt. za: Shipman i współaut., 1970, s. 367) stwierdził, że mężczyźni o „silnym ego” okazują silniejszą reakcję skórnogal- waniczną niż jednostki o niskim wskaźniku siły ego. W badaniach prowadzonych pod kierunkiem T. Kocowskiego (1966, 1970) nie stwierdzono zależności pomiędzy odpornością na stres, zdefiniowa­ną operacyjnie jako zdolność do sprawnego wykonywania roz­maitych zadań percepcyjno-wykonawczych w sytuacji ekspery­mentalnego zagrożenia, a pobudliwością emocjonalną, rozumianą jako reaktywność fizjologiczna osób badanych na serię standardo­wych bodźców emocjonalnych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *