Z PUNKTU WIDZENIA PROBLEMU

Jeszcze ciekawsze z punktu widzenia problemu, który tu omawiamy, są związki między innymi wskaź­nikami reaktywności fizjologicznej a osobowością.Okazuje się, że przyrost przewodnictwa w odpowiedzi na biały szum koreluje pozytywnie ze wskaźnikami wrogości, lęku i potrzeb heteroseksualnych (wszystkie wskaźniki oparte na materiale pytań kwestionariusza MMPI), negatywnie zaś z rysami wytrwałości, uporządkowania (skala Edwardisa) i obiektywizmu (skala Guilfor­da). Autorzy badań podsumowują i interpretują te wyniki nastę­pująco: „Tak więc osoby, które reagowały zwiększonym poceniem się palców, wydają się prymitywne, zdezorganizowane, skłonne do ulegania rozmaitym afektom i impulsom. Przeciwnie zaś ci, u któ­rych RSG była słaba, przejawiają więcej kontroli emocjonalnej, obiektywizmu i wytrwałości, a życie ich jest bardziej uporządko­wane”  (op. cit., s. 364).Jednocześnie jednak badania te zdają się wskazywać, że po­szczególne podsystemy fizjologiczne działają względnie niezależnie od siebie i związane są z nimi odmienne syndromy cech osobowoś­ci . Zakłócenia w kontroli emocjonalnej wiążą się najściślej z nad­mierną reaktywnością w zakresie elektrycznego przewodnictwa skóry, mniej zaś wyraźnie ze zmianami tętna, ciśnienia krwi i na­pięcia mięśniowego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *