WŚRÓD OSÓB

Wśród osób o dobrej odporności znaleziono mniej więcej tę samą proporcję „pobudliwych” co w grupie nieodpornych. Nie jest to wcale rezultat izolowany, który można byłoby położyć na karb działania czynników przypadko­wych, jakich nie da się nigdy uniknąć w eksperymencie psycholo­gicznym. Okazuje się bowiem, że amerykańscy kosmonauci, któ­rych trudno posądzić o brak odporności na stres, przejawiają więk­szą pobudliwość emocjonalną niż większość przedstawicieli po­pulacji w St. Zjednoczonych (por. Korchin i Ruff, 1964). Skoro wyniki badań nad związkiem reaktywności fizjologicznej a samokontrolą nie układają się w żadną logiczną całość, należy sobie postawić pytanie, jakie tego mogą być przyczyny.Jedna z nich może leżeć w „naturze” zmiennych fizjologicz­nych. Jakkolwiek nie ulega wątpliwości, że organizm aktywizuje się jako całość, na ogólny poziom aktywacji nakładają się specy­ficzne jej rozkłady (actwational patterns), które mogą być zwią­zane z wymaganiami konkretnej sytuacji (szczególnie rozkłady napięć mięśniowych), ale mają też charakter względnie trwałych właściwości fizjologicznych danego organizmu, na co zwraca szcze­gólną uwagę Lacey (por. Duffy, 1962, Kocowski i współaut., 1970).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *