NIEKTÓRE WŁAŚCIWOŚCI REAKCJI FIZJOLOGICZNYCH

Istnieje wiele badań, których wyniki można interpretować jako dowód istnienia związku pomiędzy pewnymi właściwościami re­akcji fizjologicznych człowieka na bodźce z otoczenia a samokon­trolą emocjonalną. Omówimy jednak tylko te z nich, w których dokonywano w miarę bezpośredniej, mniej lub bardziej dokładnej oceny interesującej nas zmiennej, tzn. stopnia samokontroli.Można spodziewać się, że osoby nadreaktywne fizjologicznie będą miały kłopoty w sprawowaniu kontroli nad swoimi emocja­mi. Szereg wyników badań zdaje się to przypuszczenie potwier­dzać. W badaniach J. Błocka (1957, cyt. za: Witkin.. 1962, s. 167) opisywano osoby z wysoką reaktywnością emocjonalną (ocenianą na podstawie wskaźników RSG w próbie „wykrywania kłamstwa”) jako impulsywne i ulegające nastrojom, osoby zaś mało reaktywne jako odznaczające się dobra samokontrolą. W eksperymencie przeprowadzonym przez J. C. Speismana współaut. (1964, s. 31) okazało się, że jędnostki z niskim stopniem tzw. kontroli ego w skali opracowanej przez J. Błocka (Ego Control Scalę), podczas eksperymentu z przyglądaniem się filmowi wy­wołującemu stres przejawiały też znacznie silniejszą reakcję fizjo­logiczną (tętno) niż osoby z wysokim wynikiem w owej skali.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *