ANALOGICZNE WNIOSKI

Nawiasem mówiąc, do analogicznych wnio­sków prowadzi porównanie przedstawionych przez Epsteina (1967, s. 29 – 31) krzywych w zakresie rozmaitych zmiennych fizjologicz­nych u osób różniących się poziomem kontroli emocjonalnej.Wreszcie, zgodnie z wynikami badań S. Schachtera i B. Łata­nego (1964), jednostki psychopatyczne — charakteryzujące się aso- cjalizacją i „brakiem powściągów” — okazują się też jednostkami nadreaktywnymi fizjologicznie w porównaniu z grupą osób nie- psychopatycznych.Omawiane dotąd badania sugerują, że zachodzi negatywna za­leżność między reaktywnością fizjologiczną a stopniem samokon­troli: jednostki ze wzmożoną reaktywnością w obrębie autono­micznego układu nerwowego charakteryzowane są jako impulsyw­ne, nieopanowane, ulegające nastrojom i afektom, nieodporne na stres (Epstein) posiadające „słabe ego”, etc.Zależność nie przedstawia się jednak tak prosto, jak sugeruje zaprezentowany dotąd materiał empiryczny. Na przykład Jones w badaniach z r. 1950 (cyt. za: Lazarus i współaut., 1962) stwier­dził istnienie pozytywnej zależności między reaktywnością fizjo­logiczną osób badanych w zakresie RSG a ich samokontrolą. Osoby o    słabych reakcjach opisuje on jako impulsywne i niedojrzałe, oso­by zaś o reakcjach silnych jako opanowane, rozważne, współpra­cujące i odpowiedzialne.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *